شما اینجا هستید

در این ویدیو آقای کیان اسکندری، مدرس آواز و پرورش صدا (صداسازی) در آموزشگاه موسیقی چهارفص

در این ویدیو کیان اسکندری، مدرس آواز و پرورش صدا (صداسازی) آموزشگاه موسیقی چهارفصل، تمرین

در این ویدیو آقای کیان اسکندری مدرس آواز و پرورش صدا (صداسازی) در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

تصنیف دل شیدا در دستگاه سه گاه

آموزش آواز ایرانی، بصورت حضوری و مجازی توسط صادق

اجرای آقای "سعید شکوری" هنرجوی آواز ایرانی آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجو

اجرای آقای "مهدی محمدی" هنرجوی آواز ایرانی آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجو

اجرای آقای "حامد میدانی" هنرجوی آواز ایرانی آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرج

اجرای آقای "امیر میرزایی" هنرجوی آواز ایرانی آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنر

بخت بیدار

شعر: ابراهیم نواب صفا 

آهنگ: اکبر محسنی

در این ویدیو جناب دکتر "صادق شیخ زاده" مربی آواز ایرانی آموزشگاه موسیقی چهارفصل، در مورد خوانش ها و آوازهای آیینی و م

آیا آواز برای کودکان مناسب است؟ کودک باید قبل از سن بلوغ آواز بخواند یا بعد از آن؟