شما اینجا هستید

Celso Machado; Pacoca (Choro)

قطعه Isabel اثر Francisco Tarrega

Leo Brouwer; Danza Caractristica

Francisco Tarrega; Recuerdos de la Alhambra

Paul Desmond; Take Five

دونوازی گیتار (ریحانه مقدم و بهاره مقدم)

مهسا عین آبادی (هنرجوی گیتار کلاسیک)

اجرای خانم "نازنین جواهری" هنرجوی گیتار کلاسیک آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت ه

اجرای خانم "مهسا عین آبادی" هنرجوی گیتار کلاسیک آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت

اجرای خانم "فرناز دهقان" هنرجوی گیتار کلاسیک آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنر