شما اینجا هستید

قطعه "رجز" در دستگاه سه گاه

آموزش مجازی نی، توسط فرهاد ابراهیم خانی، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی