شما اینجا هستید

اجرای خانم "یگانه خیرخواه" هنرجوی گیتار پاپ آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرج

اجرای آقای "رضا فصیحی" هنرجوی مجازی گیتار پاپ آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هن

اجرای آقای "امیر اکبری" هنرجوی گیتار پاپ آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی

اجرای آقای "محمدرضا عباسقلی" هنرجوی گیتار پاپ آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هن

آموزش مجازی گیتار پاپ، توسط محمدرضا زند، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی جهانی