شما اینجا هستید

پوپک، اثر استاد فرامرز پایور

تنظیمی از ساری گلین برای ساز نی و هندپن.

تصنیف دل شیدا در دستگاه سه گاه

قطعه "رجز" در دستگاه سه گاه

آموزش مجازی نی، توسط فرهاد ابراهیم خانی، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی