شما اینجا هستید

همنوازی گیتار و ویولن

دوضربی بیات ترک، اثر استاد ابوالحسن صبا

اجرای آقای "پرهام امینی" هنرجوی ویلن آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 25

اجرای خانم "پانیسا امینی" هنرجوی ویلن آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی 25

اجرای خانم "فرزانه عباسقلی" هنرجوی ویلن آموزشگاه موسیقی چهارفصل در کنسرت هنرجویی

آموزش ویلن (حضوری)