شما اینجا هستید

در این ویدیو آقای کیان اسکندری، مدرس آواز و پرورش صدا (صداسازی) در آموزشگاه موسیقی چهارفص

در این ویدیو کیان اسکندری، مدرس آواز و پرورش صدا (صداسازی) آموزشگاه موسیقی چهارفصل، تمرین

نوروز 1401 مبارک

با آرزوی سالی خوش

در این ویدیو آقای کیان اسکندری مدرس آواز و پرورش صدا (صداسازی) در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

تصنیف دل شیدا در دستگاه سه گاه