شما اینجا هستید

09 آبا

Manuel Maria Ponce; Ballete

با اجرای سعید عباسقلی، نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 آبا

گل گلدون، با اجرای سپهر و سهند رضایی، هنرجویان آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 آبا

پوپک، اثر استاد فرامرز پایور

با اجرای فرهاد ابراهیم خانی، نوازنده و مدرس نی و منصوره کیان نوازنده و مدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 آبا

با اجرای غزاله پژند، نوازنده و مدرس پیانو در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 آبا

همنوازی گیتار و ویولن

دینا محمود اقدم و هلیا بازیار، هنرجویان آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 آبا

با اجرای منصوره کیان، نوازنده و مدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 آبا

تنظیمی از ساری گلین برای ساز نی و هندپن. با اجرای فرهاد ابراهیم خانی، نوازنده و مدرس نی و سعید عباسقلی نوازنده و مدرس هندپن در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 آبا

در این ویدیو آقای کیان اسکندری، مدرس آواز و پرورش صدا (صداسازی) در آموزشگاه موسیقی چهارفصل، نکاتی را در مورد مخرج صدا و چگونگی ایجاد صدا در فن آواز را بیان می کنند

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 آبا

Dilermando Reis; Se Ela Perguntar 

با اجرای مهرزاد گرامی، نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک در آموزشگاه موسیقی چهارفصل

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started

08 آبا

کلاس گروهی دف افشین خلج، همنوازی به همراه هنرجویان

اطلاع از شرایط دوره های آموزشی (مجازی و حضوری) و ثبت نام:

4faslmusic.ir/get-started