شما اینجا هستید

آموزش مجازی تار، توسط جعفر صالحی، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی.